นางสาว ณหทัย ทิวไผ่งาม

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ระวัติการศึกษา
– ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534-2541
– ปริญญาโท บริหารการศึกษา
– ปริญญาเอก บริหารการจัดการอุดมศึกษานานาชาติ University of Wisconsin Madison , USA

ประสบการณ์การทำงาน
– 2541-2542 รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชียนเกมส์และเฟสปิกเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– 2542-2543 ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทิวไผ่งาม
– 2544-2545 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– พ.ศ.2545-2547 ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– พ.ศ.2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร