นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 3 จังหวัด อุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
– ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ