นางสาว จิราพร สินธุไพร

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 5 จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท สาขา International Business เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย Reading สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน
– นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
– นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– เยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Cambodian – Thai Exchange Program (CTEP)