นางสาว จิราพร สินธุไพร

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 5 จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา
– ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– Master of Science (International Business) เกียรตินิยมอันดับ 2 UNIVERSITY OF READING ประเทศสหราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน
– นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
– นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– เยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Cambodian – Thai Exchange Program (CTEP)