นางสาว ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

ตำแหน่ง โฆษกพรรค เขต 18 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
– The Professional Doctorate (Transdisciplinary Studies) CENTRAL QUEENSLAND

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24
– กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
– กรรมาธิการการต่างประเทศ
– คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายรัฐบาล
– คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2556
– สมาชิก APPU