นางสาว ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

ตำแหน่ง เหรัญญิกพรรค เขต 18 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

– The Professional Doctorate (Transdisciplinary Studies) CENTRAL QUEENSLAND

ประสบการณ์การทำงาน

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24
- กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
- กรรมาธิการการต่างประเทศ
- คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายรัฐบาล
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2556
- สมาชิก APPU