นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 9 จังหวัด ขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาโท International Studies มหาวิทยาลัย Korea เกาหลีใต้
– ปริญญาตรี Hotel and Tourism Management มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

– นักวิชาการฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อการทูต (Economic Analyst) สถานทูตเกาหลีใต้
– กรรมการผู้จัดการบริษัทเพื่อการค้าปลีกน้ำมัน
– กรรมการผู้จัดการบริษัทเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ปี 2562