นาง มนพร เจริญศรี

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 2 จังหวัด นครพนม

ประวัติการศึกษา
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน
– อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย