นาย พิชัย นริพทะพันธุ์

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
-ปริญญาโท ด้านการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2551 ​​รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2554​​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน