นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

– อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
– อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์