นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 3 จังหวัด สุรินทร์

ประวัติการศึกษา
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
– พ.ศ. 2563 ​​รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
– พ.ศ. 2554 ​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์