นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 3 จังหวัด สุรินทร์

ประวัติการศึกษา

-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563​​รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2554​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 3