นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 3 จังหวัด เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
– บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– MSC of International Business, England, UK

ประสบการณ์การทำงาน
– คณะทำงาน ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
– ประธานสาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่
– รางวัลนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พ.ศ. 2014
– ศิษย์เก่าดีเด่น และประธานรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2015
– พ.ศ. 2563​​ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
– พ.ศ. 2562 ​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่