นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

ตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท MBA University of Texas at Austin, USA
– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
– สมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2549, 2551 ถึง 2557
– ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 4 สมัย (พ.ศ. 2551 ถึง 2557)
– ประธานกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองวุฒิสภา (ติดตามตรวจสอบการสลายการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย)
– ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรุ่นที่ 5