นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 6 จังหวัด เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
– เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Business Administration (mba) BOSTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2548, 2550, 2554, 2562
– อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
– อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
– อดีตกรรมาธิการงบประมาณ