นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 4 จังหวัด นครพนม

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2563​​กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2544 ​​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม 2 สมัย