นาย ชูศักดิ์ ศิรินิล

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
– เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
– ปริญญาโท สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Southern Methodist สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

– อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– อดีตกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ
– อดีตรองเลขาธิการพรรค พรรคพลังประชาชน
– อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี