นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ตำแหน่ง เลขาธิการพรรค เขต 3 จังหวัด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
– อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม