นาย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 2 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติการศึกษา

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Public Administration) STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2563​​​กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี