นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 3 จังหวัด มหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Arts (Economics) CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประธานกรรมาธิการพาณิชย์