นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค เขต 1 จังหวัด อุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี
– ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร