นาย สรวงศ์ เทียนทอง

ตำแหน่ง เลขาธิการพรรค เขต 3 จังหวัด สระแก้ว

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี Business Administration วิทยาลัย Mount Ida college สหรัฐอเมริกา
– ปริญญาโท International Business Administration มหาวิทยาลัย Johnson and Wales สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– ​รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร