นาย สุทิน คลังแสง

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 5 จังหวัด มหาสารคาม

ประวัติการศึกษา
– การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– Doctor of Philosophy MAGADH UNIVERSITY ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2544, 2548
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2550