นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 9 จังหวัด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน

– รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– ผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
– เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์