นายแพทย์ โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 1 จังหวัด ชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เขต 1 จ.ชัยภูมิ
– รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
– โฆษกประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร