นาย ไชยา พรหมา

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เขต 2 จังหวัด หนองบัวลำภู

ประวัติการศึกษา

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

– รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
– เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม