นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกใหญ่

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
– ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา)
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
– เลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
– เลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม