บดินทร์ วัชโรบล

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน
– ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (ดร.ลีลาวดี วัชโรบล)
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้เเทนราษฎร
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้เเทนราษฎร