ประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตห้วยขวาง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา


ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภาเขต เขตห้วยขวาง 2 สมัย
– ผู้ช่วยประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม)
– ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ)