ปวิน แพทยานนท์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางคอแหลม

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้ชำนาญการสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร
– ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร
– เลขานุการประจำคณะคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
– นักเจ็ตสกี ทีมชาติไทย