ปิยะวรรณ จระกา

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตสวนหลวง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ, Brunel University London, สหราชอาณาจักร


ประสบการณ์การทำงาน

– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้เทนราษฎร