นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน:

– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิล เอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด 
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไพน์เฮิร์สท วิลซ์ จำกัด 
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอร์โรซอฟ ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด