มธุรส เบนท์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตสะพานสูง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี วารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– ปริญญาโท สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก


ประสบการณ์การทำงาน

– ประธานสภาวัฒนธรรม เขตสะพานสูง
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
– เลขานุการ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร