ลพชัย ธาราทิศ

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตจตุจักร

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์


ประสบการณ์การทำงาน

– ประธานสภาเขต เขตปทุมวัน
– ประธานสภาเขต เขตหลักสี่
– ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุรชาติ เทียนทอง)
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร