ศิริพงษ์ ลิมปิชัย

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตดุสิต

ประวัติการศึกษา
– ม.ศ.5 โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 5 สมัย
– สมาชิกสภาเขตดุสิต 1 สมัย
– ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภากรุงเทพมหานคร
– ประธานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร
– รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย สภากรุงเทพมหานคร