ทพญ. ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน:

– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยแรงงานและสวัสดิการสังคม
– ประธานคณะทำงานติดตามการปฏิบัติราชการประจำพื้นที่เขต 11 จังหวัด
– สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2 สมัย
– ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในการบริหารงานตามโครงการจังหวัด CEO
– คณะกรรมการอำนวยการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค