สมพร อิทธิภูวกูล

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดพร้าว

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก


ประสบการณ์การทำงาน

– คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอมและโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
– ผู้บริหารศูนย์มนูธรรม สน.โชคชัย
– เลขานุการและรองประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตลาดพร้าว
– เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ