สายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางเขน

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
– ปริญญาโท สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 3 สมัย
– สมาชิกสภาเขตเขตบางเขน
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด สภากรุงเทพมหานคร