สุทธิชัย วีรกุลสุนทร

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตจอมทอง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน

– ประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 18
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 5 สมัย
– กรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย สภากรุงเทพมหานคร