สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดกระบัง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี วิทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ปริญญาโท Engineering Management, University of Technology Sydney, ออสเตรเลีย
– ปริญญาโทMaster of Professional Accounting, University of Western Sydney, ออสเตรเลีย
– ปริญญาเอก Professional Doctorates Central Queensland University, ออสเตรเลีย


ประสบการณ์การทำงาน

– รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง
– ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตลาดกระบัง พ.ศ. 2556
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร