อานนต์ ชินเวโรจน์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.พระโขนง

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน
– ประธานสภาเขตพระโขนง
– ผู้จัดการบริษัท คาร์ แอร์ เซอร์วิส