เมธา ขำโสภา

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน
– อาจารย์หมวดสังคมศึกษา ร.ร.ยานนาเวศวิทยา
– รองประธานชุมชนมัสยิดมหานาค
– หัวหน้ามัคคุเทศก์ต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร
– ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้เเทนราษฎร