เมืองชัย จันทวิมล

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางบอน

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
– ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วัน อยู่บำรุง)