เอกชัย ผ่องจิตร์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางแค

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
– ผู้ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
– คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม สภากรุงเทพมหานคร
– คณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพมหานคร