โกสินทร์ สุทธิรัตน์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองสาน

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
– ปริญญาโท รัฐประศาศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
– ปริญญาเอก การบริหารสาธารณะ Intercultural Open University


ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (จุฑาพัฒน์ เมนะสวัสดิ์)
– ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์)