ใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตปทุมวัน

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท การตลาด Australia

ประสบการณ์การทำงาน
– เลขานุการรองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม สภาผู้แทนราษฏร
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร