นโยบาย

สิ่งแวดล้อม

HIGHLIGHT

ปัญหาฝุ่นกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทันที ทั้งการแก้ปัญหาในประเทศและระหว่างประเทศ

ทวงคืนอากาศสะอาด แก้ปัญหา PM 2.5 ที่ทุกต้นตอ

ปัญหาฝุ่นกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทันที ทั้งการแก้ปัญหาในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างการร่วมพูดคุยหาทางออกปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านทันที และสนับสนุนการเกษตรให้ใช้การย่อยสลายแทนการเผาเพื่อการเกษตร ในส่วนมลภาวะที่เกิดจากการคมนาคม และอุตสาหกรรม  จะใช้การลดภาษีรถยนต์ที่มีปล่อยมลพิษไม่เกินมาตรฐาน, รถยนต์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเครื่องจักรที่ปล่อยมลพิษให้หมดไปโดยเร็ว 

SHARE