รู้จริงถึงเรื่องราว >> เราได้อะไรจากนโยบายจำนำข้าว?

เราได้อะไรจากนโยบายจำนำข้าว?

24 พฤศจิกายน 2557โครงการจำนำข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับชีวิตชาวนาโดยตรง อัดฉีดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากรากแก้ว กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน และเปลี่ยนชนบทไทยให้ก้าวไกลพร้อมกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในระดับประเท


อ้างอิง
- คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- นิรมล ยุวนบุณย์ :การเลื่อนชั้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนารายงานสรุปภาวะตลาดแรงงานของปี 2555 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ระบุว่ารายรับรายเดือนของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมากถึง 588,700 ล้านบาท หรือโตขึ้นกว่า 3.81% สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่บ่งชี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร แต่ยังหมายถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่กันไปอีกด้วย

โครงการจำนำข้าวไม่ใช่การขาดทุน แต่คือการลงทุนของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น จากข้อมูลโดยกระทรวงพาณิชย์ ตัวเลขที่รัฐบาลได้ลงทุนไปกับจำนำข้าวทั้งสิ้น 1.36 แสนล้านบาทนี้ นำไปสู่รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบเป็นจำนวน 184,789 ล้านบาท