รู้จริงถึงเรื่องราว >> COVID-19 กระทบไทยช่องทางไหนบ้าง ?

COVID-19 กระทบไทยช่องทางไหนบ้าง ?

12 มีนาคม 2563

KKP Research กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่กระจุกตัวสูงในภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศจีน ทำให้เกิดผลกระทบไปยังธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการผลิตของจีน อีกทั้งยังกังวลถึงผลกระทบรอบสองจากรายได้ที่ลดลง ไปจนถึง แรงงานในภาคบริการทั้งในและนอกระบบ ที่เสี่ยงตกงานและสูญเสียรายได้

ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยดังกล่าว อาจทำให้เกิดผลกระทบใน 4 ช่องทาง คือ ผลกระทบภาคธุรกิจและบริการที่ต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว ผลกระทบผลกระทบจากการหยุดชะงักของภาคการผลิตในจีน ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงกรณีมีการแพร่ระบาดในประเทศ ที่ต้องมีมาตรการต่างๆ มาควบคุมการระบาด ซึ่งสร้างผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศ