รู้จริงถึงเรื่องราว >> ชาวนาสำคัญต่อประเทศอย่างไร

ชาวนาสำคัญต่อประเทศอย่างไร

24 พฤศจิกายน 2557

ในประเทศไทยมีชาวนาทั้งหมด 3.7 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 4 คน โดยประมาณรวม 15,287,022 คน หรือคิดเป็น 23% ของประชากรประเทศทั้งหมด ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมคือกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาวนาเป็นภาคแรงงาน ที่ประสบปัญหาความยากจนที่สุด