รู้จริงถึงเรื่องราว >> เพื่อไทยย้ำจุดยืน 3 ข้อ 1.เคารพสิทธิ เสรีภาพประชาชน สร้างประชาธิปไตย 2.ทำให้ประชาชนอยู่ดี กินดี 3.สู้ในกติกา สันติวิธี แสวงหาความสมานฉันท์

เพื่อไทยย้ำจุดยืน 3 ข้อ 1.เคารพสิทธิ เสรีภาพประชาชน สร้างประชาธิปไตย 2.ทำให้ประชาชนอยู่ดี กินดี 3.สู้ในกติกา สันติวิธี แสวงหาความสมานฉันท์

12 กันยายน 2560