ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์

- ส.ส. แบบแบ่งเขต
ข้อมูลทั่วไป
เว็บไซต์ : http://www.ptp.or.th
Twitter : www.twitter.com
Facebook : www.facebook.com
ประวัติการศึกษา

• โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี และนักเรียนแลกเปลี่ยนสโมสรโรตารีจันทบุรี เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมเมืองเซ็นต์เออร์นาร์ด รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์ สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์
• อดีตนักศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายประเภท External Student มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร (เลขทะเบียนนักศึกษา U927066998)
• ศิลปศาสตรบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.รามคำแหง (รหัส 23600406)
• อดีตนิสิตปริญญาโทภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลขประจำตัวนิสิต B735197)
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ม.ธรรมศาสตร์ (เลขทะเบียนนักศึกษา 270375)
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา ม.มอสโก (ปริญญาเลขที่ КТП No. 003699 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2541)
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2555
• วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 51
• วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31
• วิทยาลัยมหาดไทย หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 57
• วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
• สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงาน

• 2 เมษายน 2549 - 19 กันยายน 2549 ว่าที่สมาชิกวุฒิสภา ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
• 11 ตุลาคม 2549 - 11 พฤศจิกายน 2550 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• 3 กรกฎาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549), รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (2554), กรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร (2556), กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) และมนตรีสหภาพรัฐสภา (IPU)
• เคยปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุม   คณะกรรมาธิการจัดการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ณ    สำนักงานรัฐสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม (2555)
• หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ณ    สำนักงานองค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (2555)
• ผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชา   สหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก    สหรัฐอเมริกา (2556)

อื่นๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• พ.ศ. 2556 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
• พ.ศ. 2554 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
• พ.ศ. 2550 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
• พ.ศ. 2535 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
• พ.ศ. 2532 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

<< ย้อนกลับ