ทำความรู้จักกับ E-Commerce และ E-payment

E-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

ในมนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน การเดินทาง และยังสามารถประหยัดทรัพยากรและเวลาได้มากยิ่งขึ้น E-commerce จึงมีบทบาทสำคัญอีกช่องทาง ที่ผู้ค้าและผู้บริโภคไม่ต้องเดินไปเลือกซื้อสินค้าตามร้านจำหน่ายแล้ว แต่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออนไลน์ที่เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรง และมีกระบวนการจัดส่งอื่นรองรับ ผู้ค้าสามารถลดต้นทุนในเรื่องของหน้าร้าน ผู้บริโภคสามารถลดขั้นตอนการเดินทาง

E-Commerce สามารถจัดประเภทได้ดังนี้   

1. ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C)การค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้บริโภค  โดยตรง

2. ผู้ประกอบการ กับ ผู้ประกอบการ (Business to Business – B2B)การค้าระหว่างผู้ค้ากับ  ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีลักษณะเป็นการขายส่ง

3. ผู้บริโภค กับ ผู้บริโภค (Consumer to Consumer - C2C)การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่าง  ผู้บริโภคกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มของผู้บิรโภคที่สนใจในสินค้าเดียวกัน  อาจแลกเลปี่ยนกันเอง หรือขายต่อแบบมือสอง 

4. ผู้ประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G)  การประกอบธุรกิจระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอน หลาย  หล่วยงานจะมีการนำประกาศไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทำให้เกิดการติดต่อกันระหว่างเอกชน  กับหน่วนงานฯ

5. ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C)การอำนวยความสะดวกของหลาย หน่วยงานรัฐต่อประชาชน มักไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า เช่น การคำนวนภาษีของสรรพากร


E-payment  (การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางใหม่สำหรับธุรกรรมทางการเงิน หลังจากการเกิดขึ้นของยุคการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-commerce แล้ว E-payment เป็นอีกช่องทางที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายมากขึ้น โดยเป็นการทำธุระกรรมทางการเงินผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ แทนการจ่ายเป็นเงินสด E-payment มีช่องทางดังนี้

1.  Internet banking คือการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อไปยังผู้ค้า ลักษณะเหมือนการโอนผ่าน ATM แต่สามารถทำผ่านช่องทางอย่างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือเว็บไซต์ของธนาคาร

2.  ชำระผ่านเว็บไซต์ของผู้ค้าทางบัตรเครดิต ในบางเว็บไซต์สามารถชำระได้ด้วยการระบุข้อมูลบนบัตรเครดิตและจำนวนเงินเพื่อชำระแก้ผู้ค้าได้

3.  ชำระผ่านเงินออนไลน์ E-money โดยผู้ค้าจะเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการเงินออนไลน์ ผู้ซื้อสามารถเติมเงินและใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสดนั้นได้

เห็นได้ว่าเทคโนโลยี E-commerce และ E-payment เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐของไทยเป็นอย่างมาก ทั้งทำให้เกิดการเข้าถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการสะดวกขึ้น ลดขั้นตอนในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น